Læseplan dansk 0. årgang

 

 Områder Mål Materiale Evaluering
Sproglig opmærksomhed
Den sproglige opmærksomhed deles i undergrupper nedenfor.
At vende barnets opmærksomhed mod sproget som form. At give de bedst betingelser for en god læseindlæring.
At styrke barnets sprogbegreber og sprogiagttagelse.
Tæller ord i sætninger, tæller stavelser, skiller sammensatte ord, opdeler ord i lyde, finder ord som begynder med samme lyd, vi kæder lyd og bogstav sammen.
Læringsstile, Sglaj metoden.
KTI (Kontrolleret tegne og iagttagelses test) Tages i starten og slutningen af skoleåret.
Elevplaner, som laves i slutningen af skoleåret.
Auditiv (høre)opmærksomhed.
 
At barnet lærer at lytte til forskelle/være opmærksom på forskelle.
Rim og remser, lytte lege, huske lege og opmærksomheds lege.
Oplæsning af vrøvlevers.
Oplæsning af bøger af forskellig art – sjove, alvorlige, sørgelige, spændende, dyre bøger.
Elevplan.
Løbende evaluering, sammen med barnet.
Fonologisk (se)opmærksomhed
At barnet lærer sprogets og bogstavets lyde.
De skal lære bogstaverne at kende, både skriftligt og lyd mæssigt.
Vi sigter efter at så mange som muligt ”knækker” læsekoden i slutningen af 0.klasse.
Gennemgang af hvert bogstav i alfabetet. Vi benytter sglaj formen, som underbygger bogstavs lyde, hvordan de ser ud samt håndfonem. Vi øver skriveretning – ord som starter med det enkelte bogstav.
Læringsstile
Sglaj
Noak ark bogen
Elevplanen
Kopi ark, lyd elevator.
Ord trænings bogen.
Læringsstile.
Syntaktisk (Sammenstilling i sætninger og ord grupper) opmærksomhed.
Barnet skal gøres bekendt med sætningsopbygning/sætninger
Barnet skal lære, at en sætning består af ord, de skal lære at tælle ord i sætningerne.
Vi skriver dagligt sætninger – hvor ordene tælles af eleverne.
Læringsstile er også vores arbejdsredskab.
Bogen Noas ark arbejdes der også i.
Samt vokal og konsonantmapperne.
Elevplanen.
Egne test. (Nogen vi som lærer selv har kreeret)
Læringsstile.
Ord trænings bogen.
Morfologisk (Sprogets opbygning) opmærksomhed Børnene skal lære at klappe og tælle stavelser.
Vi arbejder med læringsstile.
Grammatik, laver sætninger i nutid, datid og fremtid.
Elevplan
Noas ark
 
Pragmatisk (Erfaring, sammenhæng i årsager) opmærksomhed Børnene skal lære hvordan man bruger sproget i praksis. Vi har samling, hvor vi sætter ord på oplevelser og følelser. Vi arbejder med konceptet ”Trin for Trin”.
Oplever det i praksis og evaluerer løbende.
Elevplan
Mundtligt
De skal lære at fremlægge og sige noget i en forsamling. De skal så småt kunne håndtere at være midtpunkt for andres opmærksomhed.
De skal lære at føre en samtale: Lytte aktivt og stille spørgsmål, De skal lære at forklare sig og formulere sig, så andre kan forstå hvad de siger.
Give dem ansvar og selvtillid.
Vi har rundkreds, hvor alle kommer til ordet og den enkelte bliver kigget på.
Ved konflikt håndtering, er det den verbale del vi vægter og formidler. Ved fremlæggelser af skrevne historier og produkter. ”Trin for trin” bruges ugentligt.
 
Elevplan
At de rækker hånden op.
Aktiv og initiativrig i undervisningen.
Skriftligt Børnene skal kunne kende forskel på håndskrift og trykskrift – De skal kunne skrive deres eget navn. Skal kunne skrive små ord og alle bogstaverne i hele alfabetet.
Den voksne skriver på tavlen og eleverne skriver af.
”Indianersprog” også kaldet børneskrivning. Børnene skriver ord ud fra deres egen fonetiske kunnen. De bruger de bogstaver, de kan høre i ordet.
Vi bruger læringsstile i form af bla. hente diktat.  Samt dansk bogen Noas ark, vokal og konsonantmappen.
Elevplanen.
Afleverings opgaver (lektier). Noas ark
Ord trænings bog og kopi ark
Kompositorisk opmærksomhed. Lære børnene hvordan en tekst er bygget op.
Der bliver ofte læst bøger højt i klassen.
Vi snakker om bøgernes forside, titel og forfatter.
Der bliver læst forskellige genre: Eventyr, gys og skøre bøger. Samt litteratur bøger i forbindelse med vores emne / fag uger.
 
Genfortælle udefra det læste, skriftlig samt mundtligt.
Semantisk (Ordets betydning) opmærksomhed Børnene skal lære indholdet og ordets betydning, så verden bliver lettere at forstå. Vi arbejder med begrebsverden og ”giver” nye ord hver dag, som forklares skriftligt og mundtligt
Daglige forståelse.
Det enkelte barns ordforråd forbedres.
Det talte sprog Børnene skal lære at der er en afsender og modtager i enhver kommunikation. Give børnene tryghed og behagelig oplevelse i klassen, når der kommunikeres. Lave fælles spilleregler om hvordan man kommunikere til hinanden.
Mundtlige aktiviteter.
Vi lærer børnene at man skal række hånden op, hvis man vil tale – at andre skal vente til det bliver ens tur. Ikke at afbryde hinanden eller den voksne. Irettesætte tonen blandt børnene. ”Trin for Trin” metoden.
Fælles samtaler i klassen. Gruppe arbejde (Kooperative learning) i det små!
Små fremvisninger af egen fantasi til hinanden.
Bøgerne:
”Jeg er ærlig”
”Jeg er høflig”
”Jeg viser respekt”
” Jeg tager ansvar”
 
Akt øvelser/leg/billeder, 1 gang om ugen (Klassens time)
Trin for trin
Smiley system (AKT)
Det skrevne sprog
Håndskrivning
Børnene skal lære den rigtige skriveretning. Kende bogstavernes placering i bogstavs huset. Vi forsøger at udvikle en god skrive vane for den enkelte elev. Dette omfatter også hensigtsmæssigt siddestillinger, som forebygger forkert belastning af kroppen og muskelspændinger. Vi lægger vægt på at lære børnene det æstetiske udtryk i deres opgaver. Styrke deres finmotorik.
Vi bruger skrive bøger/hæfter.
Vi stiller krav om at bruge viskelæder. Samt holde orden i egne ting.
Motorisk træning, 1 gang ugentligt for dem som har mest behov for det.
Elevplan
Hjælpe greb på blyanter.
Emne og fag uger
Give børnene selvtillid. Styrke deres udtryksform, verbalt og kropsligt. Give dem en følelse af ansvarlighed. Lade dem arbejde i grupper, både klassevis, men også på tværs af klasserne. Udvikle deres kreative sider. Samt motoriske færdigheder.
Indblik i andre lande og dens kultur/traditioner
Arbejde med kreative opgaver. Bruge skriftligheden.
Præsenterer dem for et fremmed land. Eks: Afrika, Grønland.
Vi har i perioder på ca. 2-4 uger emner oppe i klassen, som handler om forskellige ting. F.eks. ”Hvem er jeg?”, Eventyr, kroppen, årstiderne, sociale lege, tænderne, ulykker, trafik. Den faglige vægtning kan skifte fra år til år, men det kreative indgår altid.
Udstilling sættes op. Færdige produkter.
Evaluering på elevplanen for den enkelte elev.
Årstid/dato/måneder Gør dem bevidste om årets gang, både med årstiden, måneden samt dato. Vi gennemgår hver dag på vores kalender. Eleverne skiftes til at fortælle resten af klassen hvilken dag/dato og årstid det er den pågældende dag.
Afkrydser kalender dagligt.
Elevplanen
 
 
 
Læseplan dansk 1. årgang
 
 
Indledning
I løbet af 1. klasse er målet, at alle får knækket læsekoden og bliver grebet af læselyst, men også af skriveglæde! Dette vil ske ved at LÆSE meget samt SKRIVE mange små historier, da vi mener, at læsning og skrivning tilsammen fremmer en god læseudvikling.
 
Det er vigtigt at alle elever er inde i en positiv udvikling. Vi vil have fokus på elever, der stagnerer og til disse elever aktivt have tilknyttet skolens Specialecenter.
 
I 1. klasse vil der det første halve år blive lagt stor vægt på fælles undervisning i læsning og skrivning og få indarbejdet gode arbejdsvaner.
I løbet af det næste halve år vil der blive lagt vægt på at øge læsehastigheden med overvejende individuel læsning.
 
Litteratur
God enkel basis litteratur:
Elsebeth Otzen: ”Bag om raketterne”
Ingvar Lundberg: ”Det gode læseforløb”
Ingvar Lundberg: ”Det gode skriveforløb”
Marianne Gjelstrup m.fl.: ”Hvordan lærer mine elever at stave?”
Jørgen Frost: ”Principper for god læseundervisning”
 
 
Områder Mål Materialer Evaluering
Det talte sprog
 
Lærerens oplæsning af forskellige teksttyper
 
 
Weekend-runde
 
 
 
Elevernes oplæsning
 
Præsentation/ fremlæggelser
 
Dramatisering
 
 
Den gode historie
 
 
 
 
Fremme udviklingen af elevernes tekstforståelse.
 
 
 
 
Kunne tage ordet efter tur. Opøve gode fortællevaner. Kunne sætte ord på tanker og følelser.
 
Indøve oplæsningsflow.
 
 
Kunne stå op foran en mindre forsamling.
 
Være bevidst om kroppen som udtryksmiddel.
 
Fremme en litteraturforståelse gennem oplevelse, samtale, meddigtning og fortolkning. Øge ordforrådet.
                                     
 
 
 
Børnebøger i forskellige genrer samt teksttyper.
 
Læsning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læse dagligt 20 min.
 
 
Låne bøger på biblioteket
 
 
Læse forskellige typer af tekster/ genrer
 
Bogslugeruger
 
 
Læsemål efter 1.kl.:
 • Kan læse enkle sætninger,  flydende, sikkert og med forståelse.
 • Kan læse ord med enkel konsonantforbindelse
 • Samtaler og stiller spørgsmål om det læste.
 • Kan koble det læste sammen med egne erfaringer og tidligere viden.
 • Udvide ordforrådet med ca. 800 nye ord (20/ugen)
 
 
Læse ca. 10 sider om dagen/ 3.600-4.000 sider om året.
 
Tilegne sig læsestrategier både hvad angår afkodning samt læseforståelse.
 
 
Opnå god læserutine.
 
 
 
Kende sit læseniveau og finde egnede bøger.
 
 
Har kendskab til enkle genrer og teksttyper.
 
 
 
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
 
Den første læsning.
 
Individuelle frilæsningsbøger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuelle frilæsningsbøger
Læsekort.
 
 
 
 
 
Eventyrbøger.
Faglig læsning.
 
Læseudvikling:
Lundbergs læseudviklings-skema.
 
 
OS 64
 
Læseevaluering:
 • Ordlæs
 • Idas ord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs og forstå opgaver.
 
 
 
Foretage lixtest ved årets slutning.
 
 
 
 
 
 
Bogorm og boganmeldelser.
 
Skriftsprog
 
 
Skrive i genrer:
 
 
- Berettende: Skrive små enkle historier ud fra egne samt fælles oplevelser.
 
- Eventyr
 
- Dagbog
 
- Skrive fagbog
 
 
 
 
 
Arbejde med trykbogstaver i grundskrift.
 
Skrivemål efter 1. kl.:
I gang med fase 2: Skriv løs.
 
Blive bevidst om enkle genretræk.
 
Kunne skrive berettende med en begyndelse og en slutning samt passende overskrift/ titel.
 
 
 
 
Kende til handlingsbroen.
 
Fastholde løse tanker.
 
Opnå større sikkerhed i det skriftlige udtryk.
Anvende lydrette og huppige ord hensigtsmæssigt.
 
 
Skrive små og store bogstaver med korrekt form og skrivevej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den første læsning:
 • Skrivebogen
 • Bogstavbogen
 
 
Stavning
 
Frem til jul: Skrive historier med børnestavning
 
 
Skrive/læse/ hoppe etc. staveord
 
 
 
Efter jul lægges fokus på enkle staveregler.
 
 
 
 
 
Fremme skrivelysten.
 
 
 
 
 
Indøve de 120 paratord som ordbilleder.
 
 
 
 
Kan anvende enkle staveregler til ikke-lydrette ord.
 
 
Skriveforlæg med billeder.
Evt. Tegne-/skrivehæfte
 
 
Staveord som quiz og byt, hentediktat, hoppetæppe, banko, ludo…
 
 
Udgangspunkt i børnenes egne historier.
 
Læringsstile.
 
”Skriv og stav i 1.kl.” af Grete Wimann Borregaard
 
 
Læseevaluering:
 • Orddiktat
 • Dinodiktat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammatik
 
Arbejde med 3 forskellige ord-klasser:
 
- navneord
- udsagnsord
- tillægsord.
 
 
 
 
Vide at sproget er bygget op af ord, der kan kategoriseres i forskellige ordklasser.
 
Kendskab til disse ordklassers særpræg og kendetegn.
 
 
 
Grammatikrytteren.
 
Den første læsning:
 • arbejdsbogen
 
Læringsstils materialer
 
CL
 
 
Temaer
 
Miniby: UEA tema for 1.-6.kl.
 
 
 
 
Ole og Koglefolket – et storylineforløb
 
 
 
 
 
 
 
Eventyr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teater
 
 
 
Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til at prisfastsætte varer.
 
 
- Kunne skrive enkle fiktive tekster med børnestavning.
- Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet.
- Samarbejde i arbejdsgrupper.
- Stimulere fantasi og kreativitet.
 
 
- Opnå en begyndende
  forståelse for karakteristika
  for eventyrgenren.
- Være bevidst om kroppen
  som udtryksmiddel med en
  dramatisk forståelse.
- Kunne læse tekster op med
  god artikulation.
- Skrive enkle fiktive tekster
- Give udtryk for fantasi,
  følelse og erfaringer.
 
 
Være i stand til at fremlægge, fortælle og dramatisere.
Være bevidst om kroppen som udtryksmiddel med en dramatisk forståelse.
Kunne læse tekster op med god artikulation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Ole og koglefolket” af Poul Dyrhauge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskellige eventyrer til højtlæsning, læseteater, frysebilleder.
 
Skiveforlæg til at skrive små eventyrer.
 
 
 
 
 
 
Teater-manuskript.
 
 
 
Daglig samtale med eleverne.
 
 
 
Læseplan dansk 2. årgang
 
Områder Mål Materialer Evaluering
Det talte sprog.
 
 
Lærerens oplæsning ag forskellige teksttyper.
 
 
Weekendrunde og ferier.
 
 
 
Elevernes oplæsning.
 
Fremlæggelser.
 
 
 
 
 
Dramatisering.
 
 
 
 
Den gode historie.
 
 
 
Fremme udviklingen af elevernes tekstforståelse.
 
 
Kunne tage ordet efter tur.
Kunne sætte ord på oplevelser.
 
Indøve oplæsning.
 
 
Kunne stå foran klassen og fremlægge egne produkter.
Modtage respons fra klassekammerater.
 
Være bevidst om kroppen som udtryksmiddel.
 
 
Fremme en litteraturforståelse gennem oplevelse, samtale, meddigtning og fortolkning.
Øge ordforrådet og almen viden.
 
 
 
 
 
 
Børnebøger i forskellige genre samt teksttyper
 
Læsning
Kunne læse lix 11-21.
Lytte aktivt.
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp, både fag- og skønlitteratur.
Udtrykke forståelse af tekster.
Gengive tekster i dramatisk form
Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst, samt i dramatisk form
 
Den 1. læsning til 2.
Dansklandskabet.
Læsetest:
November: OS 64
Maj: OS 120
 
Lix-test af eleverne.
Frilæsning
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp.
Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
 
 
Frilæsningsbøger i forhold til den enkelte elevs læseniveau.
Dansklandskabet.
Boganmeldelser og eller forståelsesopgaver
Dansklandskabet.
Skriftsprog
Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.
Skrive i enkle fiktive genre som historie og eventyr.
Skrive kronologisk.
Skrive på computer.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
Arbejdsbogen til den 1. læsning 2.
Skrive mini-stile.
Dansklandskabet.
 
Retteark til mini-stile og
rette opgavebøger.
Dansklandskabet.
Stavning
Skrive på computer Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster.
Skrive de små og store i håndskrift.
Dele ord op i stavelser.
Prikke vokaler.
Stumme bogstaver.
Dobbeltkonsonanter
Kort / lang vokal
Ordbogstræning
 
 
Diktater.
Arbejdsbogen til den 1. læsning.
Dansklandskabet.
ST 2 i maj måned.
Rette diktater
Gennemgang af opgaver med staveregler og stavedeling.
Dansklandskabet.
Cooperative learning.
Grammatik
Vide at sproget er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser.
 
Grammatikrytteren som månedsopgave.
Dus med dansk.
Arbejdsbogen til den 1. læsning 2.
Ordklasser:
substantiver, verber, adjektiver,
proprier, numeralier
Samt bøjninger af ordklasser.
Latinske betegnelser.
Læringsstile.
Cooperative learning.
Dansklandskabet.
 
Månedsopgaven fra Grammatikrytteren, som er en hjemmeopgave.
Dansklandskabet.
Cooperative learning.
Læringsstile.
Temaer
UEA: Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til at prisfastsætte varer.
 
 
 
 
 
 
 
 
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige elementære læsestrategier Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
 
 
 
Skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift.
 
 
 
 
 
 
 
Skrive enkle tekster ud fra fantasi, billeder og læste tekster. Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster.
 
Læse ukendte og alderssvarende fagtekster uden hjælp. Bruge elementære læsestrategier. Læse med forståelse.
Søge relevante informationer på nettet og biblioteket.
 
Læse et forfatterskab.
Forskelle og ligheder mellem film og en bog. Arbejde med hovedpersoner og bipersoner. Ved hjælp af plancher at synliggøre de to verdner som historien foregår i.
 
Lære at slå op i en ordbog.
Miniby: UEA tema for 1 – 6. klasse
 
 
 
 
 
 
Juletema for hele skolen.
 
Sommerfestugen for hele skolen.
 
 
Bogslugeruger ca. 2 uger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håndskrivning: Sammenhængende skrift med ”Bedre håndskrivning”.
 
 
 
 
 
 
Skriv en bog med Læsefidusen.
 
 
 
 
 
 
Faglig læsning som mini projekt.
Bruge Læsefidusens skrivebog som projekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfatterskabslæsning med tilhørende film: Astrid Lindgren. Hendes liv samt et udvalg af hendes bøger.
Mio min Mio som bog og film.
 
 
Ordbogstræning i Mini ordbogen med træningshæfter af Julie Christensen og Anne-Mette Messerschmidt.
 Snakke med eleverne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogorm, bogbarometer mm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne fremlægger for klassen, og kommer med konstruktiv kritik.
 
 
 
Eleverne fremlægger for klassen, og kommer med konstruktiv kritik af hinandens produkter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperative learning.
Quiz & byt.
Fremlæggelser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettelse af træningshæfterne og samtaler med de enkelte elever.
 
 
 Læseplan dansk 3. årgang
 
Områder Mål Materiale Evaluering
Læsning
Lix 22-31
Lytte aktivt.
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur.
Udtrykke forståelse af tekster.
Gengive tekster i dramatisk form
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst, samt i dramatisk form.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst, samt i dramatisk form
 
 
 
Frilæsningsbøger, som eleverne læser i hjemme , 20 min hver dag.
Fandango, som er lidt svær, og som eleverne kun får ganske lidt lektier i. Bruges ellers som højtlæsningsbog i klassen.
Evt. niveaudelte læsehold, hvor vi læser i vores gamle læsebogssystemer.
-www.dansklandskabet
Læsetest:
-Nov. OS 120
-Maj SL 60
-Lix-test af eleverne
 
Frilæsning
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp.
Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
 
Frilæsningsbøger i forhold til den enkelte elevs læseniveau.
www.dansklandskabet
-Bog-anmeldelser
-Forståelses-opgaver
Skriftsprog
Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.
Skrive i enkle fiktive genre som historie og eventyr.
Skrive kronologisk.
Skrive på computer.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
 
-Fandango-arbejdsbøger
-Skrive stile
www.dansklandskabet
Retteark til stile og skriftlige opgaver. (Fandango)
www.dansklandskabet
Stavning
Dele ordene op i stavelser, prikke vokaler.
Stumme bogstaver
Dobbeltkonsonanter
Korte og lange vokaler
Slå op i Miniordbogen
Kunne stave nogenlunde korrekt i egne tekster
Skrive på computer
Skrive store og små bogstaver i håndskrift
 
-Stav selv 3
-Diktater
-www.Dansklandskabet
-Miniordbogen
-Maj St-3
-Rette diktater
Gennemgang af opgaver med staveregler
-cooperative learning
 
Grammatik Kende sproget er opbygget af ord og sætninger, og kende forskellige ordklasser.
-Dus med dansk
-Månedsopgaven (grammatikrytteren)
-Fandango, arbejdsbogen
-Ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, egennavne, forholdsord, samt bøjninger.
-latinske betegnelser
-Kommareglerne: Men-reglen, der/som-reglen og opremsnings-reglen.
-www.dansklandskabet
 
Måneds-opgaven, som bliver lavet selvstændigt hjemme.
www.dklandskabet
Temaer
UEA-tema 1.-6-kl, Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til at prisfastsætte varer.
Være med til at opbygge en Miniby
 
 
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp.
Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
 
 
 
 
 
 
 
Få kendskab til det norske og svenske tale- og skriftsprog
 
 
 
Skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift
 
 
 
Få kendskab til filmanalyse, samt enkle filmiske virkemidler
 
Vi laver vores egen ”Gummitarzan”- bog
 
 
 
 
 Læse ukendte og alderssvarende fagtekster uden hjælp.
Bruge elementære læsestrategier.
Læse med forståelse.
Søge relevante informationer på nettet, og biblioteket.
 
 
- Lære at slå op i en ordbog.
 
-Miniby
 
 
 
 
 
 
 
 
-bogslugeruge ca.2 uger
 
 
 
 
 
 
 
 
-juletema hele skolen
 
-sommerfestugen hele
Skolen
 
-Norsk og svensk
Okej og kul
-www.dansklandskabet
 
 
-håndskrivning,
sammenhængende skrift
 
 
 
-skolen i biografen
 
 
-skriv en bog
 
 
 
 
 
-miniprojekt
 
 
 
 
 
 
 
 
-ordbogstræning
 
 
 
 
 
 
 
Snak med eleverne
 
 
Bogorm, bog-barometer, træer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-eleverne fremlægger i klassen, samt konstruktiv kritik
 
-eleverne fremlægger i klassen, samt konstruktiv kritik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miniordbøgerne, samt tilhørende ordbogshæfter af Julie og Anne-Mette
Forfatterskabs
læsning
Læse et forfatterskab, få kendskab til forfatterens værker og baggrund.
-Ole Lund Kirkegaard (Gummitarzan)
Samt tilhørende film
  Plancher  Cooperative learning, quiz og byt  
Litterære virkemidler
Vi skal høre om:
-personkarakteristik
-miljø og tid
-komposition
-Virkemidler
-fortællere og synsvinkler
-tema
-intertekstualitet
Fandango læse- og arbejdsbog Vi gør brug af virkemidlerne, når vi efterfølgende skriver historier eller stile.
 
 
 
Læseplan for 4. årgang
 
 
Områder Mål Materiale Evaluering
Læsning:
Lix 25-40
 
Lytte aktivt
 
Læse ukendte tekster
 
Udtrykke fortåelse af tekster
 
Dramatisere tekster
 
Rim og remser
 
Fiktion og non-fiktion
 
Udtrykke sig i enkle produktioner med lyd og tekst
 
Benytte før, under og efterlæseaktiviteter (V-Ø-L-strategi)
 
Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk
 
Oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 
Kende forskel på faglitteratur og skønlitteratur.
 
 
Begreberne hovedperson og biperson samt ydre og indre personkarakteristik.
 
Kende begreberne statisk og dynamisk person.
 
Kende til forskellige genrer.
 
Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk
 
Fastholde indholdet af det læste ved hjælp af referat
 
 
Fri læsning
 
Superbog.dk
 
Fandango 4
 
”Læs og skriv fagtekster 1” af Ingelise Moos og Karen Vilmelmsen
 
Bogkasse med faglitteratur
 
Dansklandskabet.dk
 
Omme bag klædeskabet
Læsetest
Lix test af eleverne
Frilæsning: Læse ukendte aldersvarende tekster Frilæsningsbøger der passer til den enkeltes læseniveau
Boganmeldelser
 
forståelses opgaver
 
Skriftsprog:
Tekster udfra egne oplevelser
 
Miljøbeskrivelser.
 
Rammefortælling.
 
Berettermodel.
 
Spændingskurve.
 
Eventyrbro.
 
Synonymer.
 
Resume’.
 
Læserbreve.
 
Kronologi.
 
Talemåder.
 
billedsprog.
 
Symboler.
 
Skrive på computer
 
rim og remser
Kende berettermodellens syv faser
 
Kende rammefortællingens opbygning
 
 
Skrive en tekst bygget op efter berettermodellen
 
Give respons på hinandens tekster
 
Fandango 4 arbejdsbøger/ grundbog
 
- Skrive stile
 
- Dansklandskabet.dk
 
- Fra 1. linje af Cecilie Eken
 
- ”Læs og skriv fagtekster 1” af Ingelise Moos og Karen Vilmelmsen
  
- ”Når bogstaver mødes” af Grete Wiemann Borregaard
 
- ”Fra første linje” af Cecilie Eken
Opgaver fra Grammatikrytteren.
 
”Ord der betyder noget” af Bodil Nielsen
Skriftlige opgaver
 
Dansklanskabet.dk
Stavning:
Følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning
 
Dele ord
Slå op i ordbog
Håndskrift
Dobbelt konsonanter
Stummebogstaver
korte og lange vokaler
Store og små bogstaver
Stav 4
 
- Fandango 4
 
- Daglig dosis 4
 
- Stav selv 4
 
- Diktater
 
- Dansklandskabet.dk
 
 
Maj st. 4
 
Rette diktater
 
dansklandskabet.dk
 
Cooperative learning
Grammatik:
Ordklasser
 
Sætningskonstruktion
 
 - Stav 4
 
- Fandango 4
 
- Daglig dosis 4
 
- Stav selv 4
 
- Diktater
 
- Dansklandskabet.dk
 
- Dus med dansk
 
- Ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, egenavn forholdsord og bøjninger
(lantinske betegnelser)
 
- Kommareglerne
 
Dansklandskabet.dk
Temaer
UEA-tema 1. - 6. kl. Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til prisfastsættelse af varer.
Være med til at opbygge en miniby
 
Ukendte aldersvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige læsestrategier.
Læseforståelse, genfortælle handlingen i tekst.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kendskab til norsk og svensk tale- og skriftsprog
Norsk/svensk
Grammatik
 
Skrivetræning: Grundskrift og sammenbundet skrift
 
Kendskab til film
 
Læse fagtekster uden hjælp. Læse med forståelse.
 Søgerelevante information og oplysninger på nettet og biblioteket
 
Lære brugen af ordbog
Miniby
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bogslugeren ca. 2 uger
 
 
 
 
 
 
 
 
- Juletema (hele skolen)
 
 
- Sommerfestuge (hele skolen)
 
Norsk og svensk
Dansklandskabet.dk
Nordlys nordisk
Broer (sange)
 
 
- Håndskrivning
 
 
 
- Skolen i biografen
 
Miniprojekt
 
 
 
 
 
 
 
- Ordbogstræning
 
Klasse evaluering
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogorm, bogbarometer, træer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne fremlægger  for klassen som giver konstruktiv kritik
 
 
 
 
 
Ordbøger
 
Forfatterskabslæsning Læse et forfatterskab, få kendskab til forfatterens værker og baggrung
- Kim Fupz
- Ole lund kirkegaard
  Quiz og byt
Opslagsbøger
Litterære virkemidler
Miljøbeskrivelser.
Rammefortælling.
Berettermodel.
Spændingskurve.
Eventyrbro.
Synonymer.
Resume’.
Læserbreve.
Kronologi.
Skimming.
Talemåder.
billedsprog.
Symboler.
Besjæling.
Slang
Synsvikler
Tema
 
- Fandango 4
 
- ”Læs og skriv fagtekster 1” af Ingelise Moos og Karen Vilmelmsen
 
 - ”Når bogstaver mødes” af Grete Wiemann Borregaard
 
- ”Fra første linje” af Cecilie Eken
Opgaver fra Grammatikrytteren.
 
- ”Ord der betyder noget” af Bodil Nielsen
Virkemidler bruges i selvskrevne historie og stile
 
 
Læseplan dansk 5. årgang
 
Områder Mål Materialer Evaluering
Læsning
Lix 25-40.
 
Læse ukendte tekster.
 
Anvende forskellige læseteknikker (oversigts-, punkt- og nærlæse).
 
Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af resumé og referat.
 
Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster.
Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold og temaer.
 
Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.
 
Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk.
 
Frilæsning
 
Fandango 5
Grundbog
 
 
 
 
 
 
 
 
F.eks. Skammerens datter
Læsetest
Lix test
Frilæsning
Læse sikkert og med passende hastighed.
 
Udvikle læsehastighed.
Frilæsningsbøger i forhold til den enkelte elevs læseniveau.
Evt. læsekort for at skabe fokus på læsningen.
Boganmeldelser
Forståelsesopgaver
 
Skriftsprog
Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst.
 
Skrive sammenhængende.
 
Skrive på computer med passende hastighed.
 
Give samt modtage respons på andres og egne tekster.
 
Kendskab til sproglige virkemidler.
Fandango 5
arbejdsbog
 
Dansk direkte
 
Stile
 
Stavning
Stave de mest almindelige ord rigtigt og i den rigtige bøjningsform.
 
Slå op i ordbog.
 
Dobbelt konsonanter.
Stumme bogstaver.
Korte og lange vokaler.
Stavevejen
Diktat
Elevunivers.dk
Dansk direkte
ST5
 
Diktater
Grammatik
Bruge navneord, udsagnsord og tillægsord i korrekt bøjningsform.
 
Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster.
 
Kende til de latinske betegnelser i grammatikken.
 
Kunne finde udsagnsled, grundled, genstandsled og omsagnsled til grundled.
Grammatikrytteren som månedsopgave.
 
Dansk direkte
 
Grammatikrytteren
TEMA:
Substantiver
Verber
Adjektiver
Sætningsanalyse
 
 
Månedsopgaven fra Grammatikrytteren.
Temaer
UEA-tema 1.-6- klasse. Få en simpel forståelse for sammenhænge mellem arbejde og løn, samt kendskab til prisfastsættelse af varer. Være med til at opbygge Miniby.
 
Ukendte alderssvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige læsestrategier. Læseforståelse, genfortælle handlingen i en tekst.
 
Forfatterskabslæsning
 
 
 
 
 
 
Få kendskab til det norske og svenske tale- og skriftsprog.
 
Sex i uge 6.
Miniby
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogslugeruge
 
 
 
 
 
Fandango 5 – Bent Haller
 
Juletema (hele skolen)
 
Sommerfestuge (hele skolen)
Klasseevaluering
 
 
 Læseplan dansk 6. årgang
 
Områder Mål Materialer/idéer Evaluering
 
Læsning
 
Ved afslutningen af 6. Klassetrin bør elevens læsehastighed ved læsning af en alderssvarende, skønlitterær tekst (LIX 30 - 35) være 175 ord i minuttet, eller højere. Mål elevernes hastighed ved begyndelsen af året, midtvejs og ved afslutningen af året.
 
Formålet med læsearbejdet på 6. Klassetrin er, at konsolidere læseudviklingen ved at eleverne læser meget og varierede tekster, vi skal skabe læsere med en aktiv læseindstilling – og  læsere med stor læselyst.
 
Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel, afpasset efter genre og formål
 
anvende sikre og automatiserede afkodnings-strategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper
 
anvende sikre og automatiserede afkodnings-strategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper
 
læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier
 
søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk i trykte og elektroniske medier
 
læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse
 
læse norske og svenske tekster med forståelse
 
Kan anvende forskellige læsemåder:
Punktlæse, nærlæse, oversigtslæse
Fandango
 
LÆS MED!
 
Læsebarometer
 
Boganmeldelser (f.eks. på baggrund af 6 valgfri romaner)
Se vedlagte kopi.
 
Når fuglen flyver (digte)
 
Forfatterskabslæsning
(Bjarne Reuter)
 
 
 
 
 
Nationale test i læsning
 
Læseprøve SL
Frilæsning
Der læses fortsat 30 min. om dagen.
 
 
Afleveringsopgaver i forbindelse med frilæsning.
f.eks. et passende antal boganmeldelser pr år.
 
I forbindelse med en afsluttet boganmeldelse fremlægger eleven for klassen.
I fremlæggelsen skal indgå højtlæsning.
Skriftsprog
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 
strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer
indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst
 
strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit
 
skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper
 
skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift
 
 
Arbejdsbogen til Fandango
 
Min 6 danskbog
 
Skriv Varieret
 
Springbrættet
 
 
Stavning
stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning
 
anvende stavekontrol og ordforslagsprogrammer med oplæsningsmulighed og udvikle egne ordlister
 
 
 
 
STAV SELV
 
Stavevejen
 
STAV 6
 
Hæfter fra specialepædagogisk forlag, der sætter fokus på forskellige staveproblemer.
 
Når bogstaver mødes.
 
diktatværkstedet i Micro-værkstedet.
 
 
ST 6
 
Ugentlige diktater
 
Værktøjerne i Microværkstedet.
 
Samtale med den enkelte elev omkring stavefejl i diktat.
Evt. mens resten af klassen læser frilæsning.
Grammatik
Kunne finde udsagnsled, grundled, genstandsled, forholdsordsled og hensynsled og kunne benytte det i praktiske sammenhænge.
 
Kunne sætte korrekt komma.
 
 
Dansk Direkte
 
Grammatikrytteren
 
 
 
Hjemmelavede grammatiktest.
Temaer
Sex i uge 6
 
   
UEA
Mini-by
 
   
 
 
Læseplan dansk 7.-9. årgang
  
Områder Mål Materialer Evaluering
Læsning og skrivning
 
Læsehastigheden opnås ved både at eleverne skal læse individuelle bøger samt bøger på klassen. Det er lærerens ansvar, at overholde forventningerne til den givne klassetrins læsepensum
 
Læseforståelsen opnås ved analytisk arbejde med hovedværker samt andre tekster indenfor forskellige genrer. Ydermere arbejdes der med læseforståelse ud fra læseprøver.
Cooperative Learning er en god indgangsvinkel til, at få alle elever involveret.
 
På 7.klassetrin skal der læses og gennemgås minimum to bøger på klassen. Her vil det være godt, hvis de bøger læreren udvælger matcher med de temaer, som klassen gennemgår i løbet af året.
Udover dette skal eleverne læse fire bøger, som de skal analysere ud fra fem underpunkter:
1) Fakta
2) Analyse
3) Fortolkning
4) Perspektivering
5)Vurdering
 
Den ene bog skal fremlægges i powerpoint ud fra overstående punkter foran klassen, mens der på de sidste 3 bøger udarbejdes en skriftlig aflevering til læreren.
 
På 8. klassetrin følges samme procedure, men den ene bog der gennemgås, skal dække en litterær periode.
 
På 9. klassetrin skal der gennemgås 2-3 bøger. Hvis man kun gennemgår to bøger, så skal en film opgives som hovedværk.
 
Eleverne laver to læseprøver på hvert klassetrin. Læseprøverne er eksempler fra afgangseksamen.
 
Det er vigtigt, at alle elever med jævne mellemrum læser op på klassen, så de kan udvikle deres ordforståelse og udtale.
 
En anden vigtig øvelse er arbejdet med fremmedord. Stop altid op og lav ordforklaring. Eleverne skal oplæres i, at ord de ikke kender, skal slås op i fremmedordbogen.
 
I faget skal der arbejdes der med notatteknikker og logbog
 
Faget projekt dækker arbejdet med brugen af faglitteratur
 
På 7. klassetrin skal der udarbejdes 6 stile. Stilemner introduceres. Der arbejdes med minimum 2 stile, som dækker en genre, eksempelvis krimi, fantasy og eventyr.
 
Der arbejdes på 7. klassetrin på at opbygge stilskrivningens delelementer. Her er det meget vigtigt, at elever tilegner sig færdigheden i at opbygge en god struktur.
Den grammatiske tilegnelse er også ekstremt vigtigt, og der skal bruges meget energi i arbejdet med dette.
Dette vedrører:
Korrekt brug af punktum, komma, kolon, tankestreg, bindestreg, direkte tale o.a.
 
Her er procesorienteret skrivning en god idé.
 
På 8. og 9. klassetrin udarbejdes der ligeledes 6 stile. Her lægges fokus på afgangseksamens stilhæfter. Det er yderst vigtigt, at hvert stiloplæg gennemgås i dybden af læreren.
 
 
På 8. samt 9. klassetrin arbejdes der meget med sproget.
Det er vigtigt, at eleverne tilegner sig et levende og nuanceret sprog. Eksempler her på er: stemnings – og miljøbeskrivelser, brugen af tillægsord, metaforer, symboler, sammenligninger osv.
 
Ordenskarakter i dansk skriftlig fremstilling:                                                      For prøverne i skriftlig fremstilling gives en selvstændig karakter for orden.
 
Ordenskarakteren i dansk, skriftlig fremstilling, gives på baggrund af en helhedsvurdering af besvarelsens opsætning, læselighed, ensartethed, kommunikationsværdi og eventuelle rettelser.
 
Eksempler på gode bøger til gennemgang:
 
7. klasse:
 • Intet
 •  7.a
 • Shamran
 • Nobody
 • Pelle Eroberen
 
8. klasse:
 • Englebarnet
 • Alting og Ulla Vilstrup
 • Verdens Navle
 • Psychocyber
 • Hobbitten
 • Niels Lyhne
 
9. klasse:
 • De gale
 • Ondskab
 • Nordkraft
 • Vangede Billeder
 
Læseprøverne er tidligere læseprøver fra afgangseksamenen. 
 
I 7. klasse kan der arbejdes med materialet:
”Tryk på sproget”, som er et rigtig godt materiale ud i det skrevne sprog.
Afsnittet vedrørende ”krimi” er meget lærerigt, da det bygger stilen op del for del, og dermed hjælper eleven til at tilegne sig de forskellige delelementer og dermed tilegne sig et overblik over stilskrivningens struktur.
 
En god idé er også at arbejde med eventyr og fantasy indenfor stilskrivning, da der netop bliver arbejdet med de genrer på dette klassetrin. Endvidere er det genrer, som er forholdsvis nemme at gå til.
 
Der er lavet en masse materiale vedrørende procesorienteret skrivning, som kan benyttes
 
Fra starten af 8. klasse er det vigtigt at arbejde med, og udvikle eleverne sprogbrug. Her tænkes specielt på at få en variation og levendegørelse ind i sproget.
 
Her kan materialet: ”Tryk på sproget” igen anbefales. Specielt afsnittet vedrørende ”Science Fiction er godt, da det matcher årsplanen. Endvidere er det bygget op, så eleverne, igennem forskellige opgaver, bliver tvunget ud i at gøre sproget mere levende.
 
På især 9. klassetrin er det vigtigt, at fokus centreres omkring afgangseksamens stilhæfter, da målet er, at eleverne tilegner sig de bedst mulige kompetencer i forhold til de forskellige stilgenrer.
 
Når eleverne går til den skriftlige eksamen, skal de føle sig hjemme i alle respektive genrer.
 
Uddybende retningslinjer fra undervisningsministeriet vedrørende orden
Læreren redegør for læseplanen til et forældremøde i starten af året, hvor vigtigheden af daglig læsning præciseres.
 
Der tages to læseprøver om året på hvert klassetrin i overbygningen, for at måle læsehastighed og læseforståelse.
 
7. klasse fremlægger alle individuelt den første bog, så alle får et indblik i romananalyse. Der evalueres i fællesskab med eleverne efter hver fremlæggelse
 
Der er løbende evaluering i undervisningen ved gennemgang  af diverse tekster
 
Evaluering forholdt til det skriftlige arbejde er meget vigtigt.
Procesorienteret skrivning er vores måde at evaluere på.
 
Eleven skal ikke blot få en karakter eller et par skrevne linjer fra læreren.
Stilskrivningen er en proces, og læreren skal vejlede og evaluere med den enkelte elev under arbejdet med hver skrevet stil. Her skal der roses for de positive elementer, mens der skal vejledes i det skrive arbejde der kan optimeres.
 
Ved enkelte stile, kan der være en god læring i, at eleverne giver hinanden respons på deres stile.
 
Læreren evaluerer med hver enkelt elev efter endt stilskrivning.
 
Der vises eksempler på smartboard med stile, hvor ordenen er utilfredsstillen-de, tilfredsstillende og yderst tilfredsstillende. Dette vil give eleverne et bedre overblik.
Mundtlighed
Målet i den mundtlige undervisning er at alle elever bliver inddraget.
Her er cooperative Learning en god idé, så alle elever bliver aktive, og dermed bliver ”tvunget” til at yde en indsats og få sat ord på tekstarbejdet.
 
Målet er, at eleverne igennem uddybende spørgsmål fra læreren at give eleverne mulighed for mundtligt at analysere, kommunikere, debattere, uddybe osv. Dette vil fremme deres mundtlige kommunikation.
Hovedmaterialet i overbygningen er: ”Vild med dansk 7, 8 og 9.”
 
På 7. klassetrin er følgende emner rigtig gode at arbejde med:
 • Gys og gru
 • Der kom et brev
 • Folkeeventyr, fantasy og rollespil
 • Avisen
 • Lyrik-legende, levende
 • Mellem barn og voksen
 
På 8. klassetrin er følgende emner gode at arbejde med:
 • Mellem virkelighed og iscenesættelse
 • Fra bog til film
 • Science Fiction
 • Storbymenne-sker
 
 
På 9. klassetrin er følgende emner gode at arbejde med:
 • I skyggen af H.C.Andersen
 • Den korte film
 • Den fotograferede virkelighed
 • Forelskelse og forførelse
 
I 9. klasse er der nogle krav, der skal overholdes i forhold til den mundtlige eksamen
 • Der skal læses 2 eller 3 hovedværker
 • Hvis der kun læses 2 hovedværker, skal det sidste erstattes af en film
 • Der skal gennemgås 2 litterære perioder
 • Der skal arbejdes med to temaer
 • Der skal arbejdes med forfatterskabs-læsning, hvor en forfatter bliver gennemgået i dybden
 • Der skal gennemgås 80-100 normalsider i tekstpensummet
Evalueringen foregår løbende i undervisningen igennem den respons, som læreren giver samt den respons eleverne giver til hinanden.
Retskrivning
Hovedmålet er, at eleverne kan stave korrekt, når de går ud af skolen
 
På 8. og 9. klassetrin er det godt at teste eleverne med prøver fra FSA
Der findes mange forskellige materialer i forhold til retskrivning.
Det materiale vi bruger på skolen er:
 
7. klasse: Ny diktat for alle 7
8.klasse: Ny diktat for alle 8
9.klasse:Ny diktat for alle 9
Udover dette arbejder eleverne med grammatikrytteren og diktatværkstedet
 
 
Det er meget vigtigt, at eleverne retter deres fejl, og får en forståelse for, hvad de gjorde galt, da de stavede ordet forkert.
 
Orden
Her er nogle retningslinjer for arbejdet med orden
 • Ingen brug af særlige layoutprogrammer, eksempelvis Publisher og Powerpoint.
 • Layout skal passe med genren. Eksempelvis skal en artikel stå i spalter
 • Husk orddeling ved linjeskift
 • Der skal være harmonisk højrekant
 • Overskriften er harmonisk i forhold til teksten
 • Balance mellem højde og bredde i teksten
 • Afsnit markeres konsekvent
 • Skrifttypen er velvalgt
 • Tegn anvendes korrekt