Engelsk undervisningsplan

 
På Haslev Privatskole arbejder vi ud fra Undervisningsministeriets krav fra Fælles Mål. 
Vi begynder engelskundevisningen i 1. klasse.

Læseplan for 3. og 4. årgang

Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid.

Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, bl.a. fra danskundervisningen.

Undervisningen foregår på engelsk fra første dag.

 

Materialer

"Boost" engelsksystem - nyindkøbt til 3. og 4. klasse til skoleåret 2012/2013
 
Spiralprincippet
Boost er Gyldendals begyndersystem til engelskundervisningen. Den pædagogiske grundidé er baseret på spiralprincippet, der sikrer en naturlig faglig progression og læring i trygge rammer. Eleverne præsenteres for ny viden og nye input i en kendt sammenhæng.
 
Original børnelitteratur
Boost byder på kendte sange, eventyr og børnerim. Derudover møder eleverne eksempler på moderne børnelitteratur med masser af originalitet og humor. Alle tekster er illustreret med farverige tegninger.

Leg og aktiviteter
Systemet rummer et stort udvalg af rollespil, sprogspil og sanglege. Eleverne får brugt de ord, de har lært, både mundtligt og skriftligt. I i-bogen findes alle tekstbogens tekster indlæst af native speakers. Derudover findes en række webopgaver, der bruges på interaktiv tavle eller på elevernes egne computere.
 
Det forventes, at alle elever selv anskaffer den røde begynderengelsk-ordbog fra Gyldendal til 3. og 4. klasse.
 
Der arbejdes differentieret i ”Let’s do it”.
 

Emner der arbejdes med i 3. klasse

 • Hello
 • Colours
 • Numbers
 • School and playtime
 • Clothes and body
 • Family and friends
 • Food and shopping
 • Animals
 • The year (calender, weather, festive days)
 • Goodbye
 

Emner der arbejdes med i 4. klasse

 • Get started (clock, alphabet, opposites)
 • Home
 • Away (Denmark, United Kingdom, USA, Australia, traditions)
 • Boys and Girls
 • Friendship
 

Grammatikforløb

Alfabetet (vokaler og konsonanter)
Talord og dato
Navneord (ubestemte og bestemte kendeord, regelmæssig flertalsdannelse)
Udsagnsord (to be, to have, to do i nutid og datid, 3. person entals-s)
Store bogstaver
Forholdsord (introduktion)
Tillægsord (introduktion)
 

Fokusområder

Ordforråd samt at eleverne får en positiv og tyg start på fremmedsprogsindlæring.
 

Afleveringer

Der er ingen afleveringer i 3. og 4. klasse
 

Prøver

Der foretages en årlig skriftlig prøve i de emner der er gennemgået i løbet af året.

 

Læseplan for engelsk 5. og 6. årgang

Der er fokus på centrale emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation udvikles elevernes praktiske sprogfærdighed og sproglige bevidsthed.

Materialer

Blue Cat er Theme-based i 5. og 6. klasse.
 
Blue Cat er skabt af erfarne danske, engelske og amerikanske forfattere og konsulenter. Systemet indeholder derfor masser af idéer til tværfaglig undervisning og projektarbejde samt oplæg til evaluering. Blue Cat giver masser af muligheder for at differentiere undervisningen.
 
Blue Cat er selvinstruerende for eleverne, er nemt at gå til og har masser af ekstra materiale, fx differentierede tekster og musiske aktiviteter.
 
Blue Cat er et levende og inspirerende system, der er baseret på de mest anerkendte undervisningsprincipper. Blue Cat sikrer, at undervisningen lever op til Fælles Mål.
 
Det forventes at alle elever selv anskaffer Gyldendals røde ordbøger.
Der arbejdes differentieret i ”Let’s do it”
 

Emner der arbejdes med i 5. klasse

 • We live here (forskellige måder at bo på i England)
 • Dogs (om hunde i forskellige situationer og forskellige jobs)
 • Sports (om sport, fodboldsange og kendte engelsktalende sportsstjerner)
 • Scary and spooky (gyserhistorier, halloween)
 • Flying (om flyvning)
 • Alaska
 • Hip hop
 • Cool alive (tegneserie om at skulle tjene egne penge men være for lille og blive valgt fra)
 • New York
 

Emner der arbejdes med i 6. klasse

 • Friends
 • Secrets and codes
 • Horses and riding
 • Animals of Australia
 • School in England
 • London
 • The Wild West
 • Festive days
 

Grammatikforløb

Rep. af tidligere gennemgået grammatik
Navneord (uregelmæssig flertalsdannelse)
Udsagnsord (uregelmæssige udsagnsord i nutid og datid samt udsagnsord i førnutid og førdatid)
Spørgende og negative sætninger
Forholdsord
Tillægsord
Henførende og spørgende stedord
 

Fokusområder

Receptive færdigheder

 Afleveringer

Regelmæssige grammatiske afleveringer.
Kortere selvproducerede tekster.
 

Prøver

Der foretages en årlig skriftlig prøve i de emner der er gennemgået i løbet af året.

 

Læseplan for engelsk 7.-9. årgang

Sproget som kommunikationsmiddel er fortsat i centrum med øgede forventninger til rimelig præcision og nuancering og større sproglig bevidsthed. Eleverne skal have mulighed for at møde et alsidigt udbud af tekster om emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Bredden i tekstudbuddet skal bl.a. forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

 

Eleverne arbejder efterhånden mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse. Aktiviteterne skal være varierede og give mulighed for både overblik og fordybelse.

 

7. klasse

Materialer der arbejdes med i 7. klasse

 • ”Happy No. 1” er et nyt spændende grundbogsmateriale beregnet til 7. klasse, hvor der er lagt stor vægt på ordforrådstilegnelse, tekstforståelse og skriftlighed.
Systemet består af en interessant emnebaseret grundbog og en arbejdsbog med varierede opgaver.
Der er en god blanding af tekstgenrer, ligesom der findes tekster på forskellige niveauer, som giver systemet god differentiering.
 
Arbejdsbogen indeholder et væld af meget forskelligartede opgaver lige fra udfyldningsopgaver til selvstændigt, kreativt arbejde baseret på div. input.
Systemet benytter også auditivt materiale. Cd’erne er af høj kvalitet, og der findes en god blanding af britisk-engelsk, amerikansk-engelsk og irsk.
Hvert emne fra tekstbogen afsluttes med en til emnet passende sang. Desuden er der til de forskellige temaer, mulighed for projektarbejde, yderligere læsetekster, læseforståelsestest med mere.
 
”Happy No. 1” har et væld af stimulerende tekster og udfordrende opgaver, som på forskellig vis giver eleverne muligheder for at anvende det engelske sprog, uanset hvilket niveau de befinder sig på. Hermed er der skabt mulighed for, at eleverne får udbygget det engelsk, de allerede kan i forvejen.
 
 • Test Yourself 8, der træner og tester den skriftlige eksamen.
 • Div. Film og musiknumre, der supplerer emnerne der arbejdes med.
 

Emner der arbejdes med i 7. klasse

 • Let’s Talk Animals
 • Let’s Talk Sports
 • Let’s Talk Mysteries
 • Let’s talk Festivals
 • Let’s talk  London
 • Let’s talk Food
 • Let’s talk School
 • Let’s talk Fashion
 • Let’s talk Ireland
 • Let’s talk Space
 
Yderligere arbejdes med et større og længere forløb tilpasset klassens niveau. Dette forløb kunne eksempelvis være baseret på en roman eller uddrag af denne.
 

Grammatikforløb

Rep. af tidligere gennemgået grammatik
Grammatik ifølge bogsystemet ”Happy”, arbejdes der med:
Navneord
Udsagnsord
Tillægsord
Stedord
It is og There is
Lydskrift (fonetik)
Det engelske fonetiske alfabet
Talord
 

Fokusområder

Skriftligt fokus
Samarbejde med en engelsk skole, hvor der oparbejdes et penneven forhold til eleverne via e-mails der skrives i løbet af året. Forløbet starter med et introduktionen til et brevskrivningskursus, der fortsættes igennem 7. klasse, mens brevskrivningen står på.
 
I foråret introduceres "Test Yourself", som er træningsopgaver til den skriftlige eksamens prøve. Introduktionen er "Topic 1 - Singapore"
 

Afleveringer

Regelmæssige grammatiske afleveringer.
Ca. 3 større skriftlige afleveringer i form af skriftlig fremstilling.
 

Prøver

I slutningen af året, prøves 7. klasse skriftligt i "Test Yourself 8, topic 2 - Ireland". Denne fungerer som årsprøve.
 

8. klasse

Materialer der arbejdes med i 8. klasse

 • "Happy no. 2" er fortsættelsen i Happy systemet, og henvender sig til 8. klasses engelskundervisning. Materialet, der består af grundbog og en arbejdsbog. Der benyttes gode illustrationer i form af mange tegninger, fotografier og tegneserier.
 
Der er mange interessante temaer repræsenteret og gode muligheder for differentiering, da teksterne og opgaverne er opdelt i tre sværhedsgrader. Man kan plukke i temaerne eller vælge at have grundbogen som fast ledsager i løbet af skoleåret.
 
Der er mange lyttetekster med forskellige autentiske accenter.
I 8. klasses bogen er der gjort en del ud af fonetik undervisningen, da lydene trods alt er grundlaget for en ordentlig udtale.
 • Test Yourself 8, der træner og tester den skriftlige eksamen.
 • Div. film og musiknumre, der supplerer emnerne der arbejdes med.

 

Emner der arbejdes med i 8. klasse

 • Let's talk Family
 • Let's talk Incredible
 • Let's talk Australia
 • Let's talk Getting Around
 • Let's talk History
 • Let's talk Friends
 • Let's talk New York
 • Let's talk Movies
 
Yderligere arbejdes med et større og længere forløb tilpasset klassens niveau. Dette forløb kunne eksempelvis være baseret på en roman eller uddrag af denne.
 

Grammatikforløb

Rep. af tidligere gennemgået grammatik
Grammatik ifølge bogsystemet ”Happy”, arbejdes der med:
Navneord
Udsagnsord
Tillægsord
Stedord
Biord
It is og There is
Ordstilling
Lydskrift (fonetik)
Det engelske fonetiske alfabet
Talord
 

Fokusområder

Mundtligt fokus
8. klasse skal i løbet af året producere 2 engelsk projekter som skal fremlægges.
 

Afleveringer

Regelmæssige grammatiske afleveringer.
2 skriftlige afleveringer (projekter)
 

Prøver

Der foretages 5 prøver i "Test Yourself 8", hvoraf 2 af dem bruges som evt. terminsprøve og årsprøve.
 • Topic 3: Caribbean  (evt. terminsprøve)
 • Topic 4: Australia
 • Topic 5: India
 • Topic 6: Washington DC
 • Topic 7: South Africa (årsprøve)
 

9. klasse

Materialer der arbejdes med i 9. klasse

 • "Happy No. 3" er sidste del af systemet og består af tekstbog og arbejdsbog og lægger vægt på skriftlighed, tekstforståelse og ordforrådstilegnelse.
 
Textbook samler et bredt udvalg af gode og spændende tekster. Der er britiske og nordamerikanske tekster, og her er det et stort plus, at cd'en der benyttes i undervisningen er indspillet med tilhørende autentiske accenter. "Happy" er tydeligt differentieret, sådan at tekster og opgaver i begge elevbøger er inddelt i sværhedsgraderne A, B og C.
 
Workbook  er grundig og lægger op til mange arbejdsformer. Her er flere gode multiple-choice-opgaver, lytteøvelser og fokus på ordforråd.
 
 • Test Yourself 8, der træner og tester den skriftlige eksamen.
 • Div. film og musiknumre, der supplerer emnerne der arbejdes med.

 

Emner der arbejdes med i 9. klasse

 • Let's talk Pop
 • Let's talk Japan
 • Let's talk Inventions
 • Let's talk Canada
 • Let's talk Love
 • Let's talk American History
 
Læreren udvælger desuden nogle emner, som skal være med i udvælgelsen af eksamensemner. Disse arbejdes der naturligvis også med.
 

Grammatikforløb

Rep. af tidligere gennemgået grammatik
Grammatik ifølge bogsystemet ”Happy”, arbejdes der med:
Navneord
Stedord
Udsagnsord
Tillægsord
Biord
It is og There is
Forholdsord
Efterhængte spørgsmål
Ordstilling
Det engelske fonetiske alfabet
Talord
 

Fokusområder

Eksamen
Efter hvert endt emne afholdes prøveeksamen i emnet.
 

Afleveringer

Året er meget eksamens orienteret, og der arbejdes derfor koncentreret på elevernes synopsis/dispositioner (Outlines), som er en del af den mundtlige prøve til FSA
 

Prøver

Der foretages den sidste prøve i "Test Yourself 8 - topic 8: New Zealand" i begyndelsen af året, samt de 3 opgavesæt  i "Test Yourself 9"
 • Opgavesæt A: Great Britain
 • Opgavesæt B: USA
 • Opgavesæt C: Canada
Herudover arbejdes med 2-4 skriftlige eksamens sæt, hvoraf én anvendes som terminsprøve.
 
 • Terminsprøve: indeholdende følgende opgaver: lyt, læs, sprog og sprogbrug og opgave i skriftlig
fremstilling (350-450 ord).
 • Eksamen FSA i mundtlig engelsk, og hvis faget bliver udtrukket skriftlig prøve svarende til terminsprøven.