Tyskundervisningen begynder på 5. klassetrin
 
Læseplan for tysk 7. årgang
 

Grammatiske forudsætninger

Vi forudsætter at eleverne kender til følgende:
 • Latinske betegnelser
 • Sætningsanalyse: verballed, subjekt, direkte objekt.
 • Ordklasser: substantiver, verber, præpositioner
 • Substantivernes bøjning
 • Verbernes bøjning
 • regelmæssig og uregelmæssige
 • Tider: infinitiv (at-form), præsens /nutid), præteritum (datid), imperfektum (førnutid), pluskvamperfektum (førdatid)
 • Modus:  perfektum participium (kort tillægsform)
 •  
 
Vi følger fælles mål og opbygger undervisningen således, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Kommunikative færdigheder

 • lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, fx interesser, fritid, venner, familien og skolen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om nære og genkendelige emner
 • læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om nære og genkendelige emner
 • gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog
 • gengive hovedindholdet af en kort, let tekst i et enkelt sprog
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
 • skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for nære og genkendelige emner.

Sprog og sprogbrug

 • udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation
 • anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner
 • anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger, herunder høfligheds- og omgangsformer
 • anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser
 • anvende relevante læsestrategier i forbindelse med enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier
 • kende til ordstilling og ordklasser
 • kende til bestemt og ubestemt artikel i nominativ og akkusativ
 • kende til substantivernes tre køn
 • kende til pluralis af substantiver
 • kende de personlige pronominer i nominativ
 • anvende de vigtigste verber i præsens
 • stave enkle ord og udtryk.

Sprogtilegnelse

 • lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog
 • gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation
 • turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen
 • anvende computeren til informationssøgning og kommunikation
 • uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, fx internettekster, tv-programmer og reklamer
 • vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer
 • kende til skriveprocessens faser
 • anvende ordbøger

Kultur- og samfundsforhold

 • inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande
 • sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og it-projekter.

Vi tager udgangspunkt i følgende materialer:

Alles klappt! Im neuen Jahrtausend Tekstbog og Elevens bog
Gut Gemacht 1
Cooperative Learning 1 Wortschatz und Gespräch
 
Til frilæsning:
Junge Deutsche in Deutschland
Junge Deutsche in Dänemark

Test

Test i foråret. Tæt på skole/-hjemsamtalerne. Test i grammatik, lytte-forståelse, samtale.
 
Læseplan for tysk 8. årgang

Grammatiske forudsætninger

Vi forudsætter at eleverne kender til følgende:
 • Sætningsanalyse: indirekte objekt (hensyns-led), præpositionsled (forholdsords-led), subjektsprædikat (omsagnsled til grundled)
 • Kendskab til hoved- og bisætninger
 • Kendskab til de forskellige typer pronominer (stedord)
 
Vi følger fælles mål og opbygger undervisningen således, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Kommunikative færdigheder

 • forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om nære og centrale emner fra dagligdagen
 • lytte efter og forstå detaljer i talt tysk, som de forekommer i forskellige teksttyper inden for nære og centrale emner fra dagligdagen
 • læse og forstå hovedindhold og detaljer i forskellige teksttyper, fx prosa, lyrik og sangtekster
 • spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra dagligdagen
 • redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
 • udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.

Sprog og sprogbrug

 • udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation
 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • kende til ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • anvende lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer
 • anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning
 • kende til kommunikationsstrategier i samtaler, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger
 • anvende viden om sprogets opbygning, især ordklasser, verbernes former og kongruens, ordstilling, enkle konnektorer, præpositioner, hoved- og bisætninger, personlige pronominer, possesive pronominer og demonstrative pronominer.
 • anvende retskrivning, så kommunikationen lykkes

Sprogtilegnelse

 • være bevidste om ligheder mellem tysk og andre sprog
 • være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer
 • være bevidste om læsestrategier, herunder skimming og skanning
 • turde bruge sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt
 • udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af internettet
 • anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion og informationssøgning
 • uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster, herunder også internettekster m.m.
 • vælge praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med en fremlæggelse
 • anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt

Kultur- og samfundsforhold

 • anvende geografisk og almenviden om tysktalende lande
 • anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i tysksprogede lande
 • foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden

Vi tager udgangspunkt i følgende materialer:

Alles klappt! Im neuen Jahrtausend Tekstbog og Elevens bog
Gut Gemacht 2
Øvehæfte 1 (skriftlig tysk grammatik)
Cooperative Learning 1 Wortschatz und Gespräch
 
Til frilæsning:
Junge Deutsche in Deutschland
Junge Deutsche in Dänemark
Enkelte noveller

Test

Test i foråret. Tæt på skole/-hjemsamtalerne. Test i grammatik, lytte-forståelse, samtale.
 
Læseplan for tysk 9. årgang

Grammatiske forudsætninger

Vi forudsætter at eleverne kender til følgende:
 • Sætningsanalyse: indirekte objekt (hensyns-led), præpositionsled (forholdsords-led), subjektsprædikat (omsagnsled til grundled)
 • Kendskab til hoved- og bisætninger
 • Kendskab til de forskellige typer pronominer
 • Kendskab til adjektivernes (tillægsordenes) gradbøjning
 
Vi følger fælles mål og opbygger undervisningen således, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Kommunikative færdigheder

 • forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om nære og centrale emner fra dagligdagen
 • lytte efter og forstå detaljer i talt tysk, som de forekommer i forskellige teksttyper inden for nære og centrale emner fra dagligdagen
 • læse og forstå hovedindhold og detaljer i forskellige teksttyper, fx prosa, nyhedstekster, reklamer og sangtekster
 • spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra dagligdagen
 • redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
 • udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.

Sprog og sprogbrug

 • udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation
 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • anvende lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer
 • anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning
 • anvende kommunikationsstrategier i samtaler, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger
 • anvende viden om sprogets opbygning, især ordklasser, verbernes former og kongruens, ordstilling, enkle konnektorer, præpositioner, hoved- og bisætninger, personlige pronominer, possesive pronominer, demonstrative pronominer, adjektivers brug i nominativ og akkusativ, adjektivernes gradbøjning og genitiv.
 • anvende retskrivning, så kommunikationen lykkes.

Sprogtilegnelse

 • være bevidste om ligheder mellem tysk og andre sprog
 • være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer
 • være bevidste om læsestrategier, herunder skimming og skanning
 • være bevidste om kommunikationsstrategier, herunder brug af andre ord og vendinger
 • turde bruge sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt
 • udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af internettet
 • anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion og informationssøgning
 • uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster, herunder også internettekster m.m.
 • vælge praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med en fremlæggelse
 • anvende viden om skriveprocessens faser
 • anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt.

Kultur- og samfundsforhold

 • anvende geografisk, historisk og almen viden om tysktalende lande
 • anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i tysksprogede lande
 • foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden.

Vi tager udgangspunkt i følgende materialer

Alles klappt! Im neuen Jahrtausend Tekstbog og Elevens bog
Gut Gemacht 2
Øvehæfte 2 (skriftlig tysk grammatik)
Cooperative Learning 2 Gespräch und Präsentation
 
Til frilæsning:
Junge Deutsche in Deutschland
Junge Deutsche in Dänemark
Enkelte noveller
Die Lisa
 

Test

 • Skriftlig terminsprøve i januar
 • Folkeskolens afgangsprøve i skriftlig eller mundtlig tysk i fald af udtrækning.