Læseplan for projekt 6.-9. årgang
 
 
Gennem en systematisk undervisning trænes eleverne i
 • at samarbejde
 • at arbejde selvstændigt
 • at udarbejde problemstillinger og formuleringer
 • at indsamle informationer fra forskellige kilder, sortere, bearbejde og vurdere informationerne i relation til problemformuleringen
 • at planlægge
 • at gennemføre arbejdsprocessen, foretage justeringer undervejs og bruge relevante udtryksformer
 • at fremlægge
 • at evaluere
Mål 6.-7. årgang
 
 • at tage medansvar og initiativ i forhold til planlægning og i gennemførelse af opgaven
 • at formulere arbejdsopgaver med spørgsmål på data- og forklaringsplan
 • at opsøge og indsamle informationer fra forskellige kilder og bearbejde dem vha. forskellige fagmetoder
 • at formidle resultatet på en relevant, spændende og engageret måde
 
Personlig kompetence:
 
• udvise pli
• tage initiativer
• vise engagement
• holde sig til sagen
• være fleksibel
• være inspirerende
• udvise selvstændighed
• tage ansvar for egen læring
 
Social kompetence:
 
• stille krav til hinanden
• skabe kontakt til tilhørerne
• give og modtage kritik konstruktivt
 
Handlingskompetence:
 
• stille HV-spørgsmål på data og forklaringsplan
• fordele arbejdet
• opsøge data forskellige steder
• vurdere datas relevans
• bearbejde data og gøre sig overvejelser om disse
• planlægge
• skrive logbog
• disponere tid og information
• kunne dokumentere
• genkende anvendte fagmetoder i tværfagligheden
• anvende forskellige udtryksformer
• være bevidst om fremlæggelsesmetoder
• at søge information på bibliotek, Amtscentret for Undervisning, SkoDa og på officielle hjemmesider samt udformer spørgeskemaer og interviewer relevante personer
 
Fremlæggelsen:
 
. Formidle resultatet på en relevant, spændende og engageret mådeUdvikle retoriske virkemidler
• Eleverne planlægger og gennemfører fremlæggelsen, så den fremstår som en helhed
• Alle gruppens medlemmer deltager i fremlæggelsen
• Eleverne benytter forskellige udtryksformer til formidlingen
• Eleverne giver hinanden kritik i forbindelse med fremlæggelserne
• Produktet har en klar sammenhæng med arbejdsproces og indhold
 
Mål 8.-9. årgang
 
 • Mål: At tage aktivt og kvalificeret del i beslutningsprocessen
Handlingsbidrag:
• Eleverne gives reel og stor indflydelse under beslutningsprocessen omkring valg af overordnet emne
• På de daglige koordinerende gruppemøder informerer eleverne hinanden om arbejdsresultaterne og giver hinanden konstruktiv kritik, og resultatet af den enkeltes arbejde vurderes og sorteres
• Eleverne evaluerer og justerer arbejdsprocessen løbende
 
 • Mål: At formulere og vurdere problemstillinger
Handlingsbidrag:
• Eleverne vurderer delemnets projektegnethed
• Eleverne formulerer problemstillinger, vurderer disse og udarbejder en problemformulering ud fra den eller de valgte problemstillinger
 
 • Mål: At opstille handlemuligheder
Handlingsbidrag:
• Eleverne formulerer med udgangspunkt i problemstillingen og problemformuleringen indholdsrige og kvalificerede arbejdsspørgsmål på vurderings- og handleplan med en
klar sammenhæng til arbejdsspørgsmålene på data- og forklaringsplan
• Eleverne tilskyndes til aktiv handling i forhold til handleplan, når det er muligt
 
 • Mål: At skaffe sig overblik og vise det under fremlæggelsen
Handlingsbidrag:
• Eleverne gennemfører en struktureret planlægning af projektarbejdet
• Eleverne forholder sig kritisk til de fundne oplysninger
• Eleverne forbereder og deltager aktivt og reflekterende i en delvist formaliseret midtvejssamtale med vejlederne
• Til fremlæggelsen udvælger eleverne blandt det indsamlede stof de oplysninger, der er relevante i forhold til problemformuleringen
• Eleverne fremstiller et produkt i henhold til gældende regler
• Eleverne opstiller en logisk disposition for fremlæggelsen, som følges under denne
• Eleverne gennemfører fremlæggelsen uden at være bundet af manuskript
 
 
Læseplan – synoptisk opstillet
 
 
Læseplan – synoptisk opstillet
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
 
Eleverne skriver simpel logbog bl.a. med beskrivelse af
planlægningen af næste dags/uges arbejde
x
x
 
 
Udvidet logbogsarbejde  
 
x
x
Eleverne arbejder emneorienteret
x
     
Introduktion til projektarbejde  
x
 
 
Arbejde projektorienteret  
x
x
x
Skrive 3 arbejdsspørgsmål til emneopgaven
x
     
Udarbejde problemformulering med 3 præcise spørgsmål  
x
x
x
Eleverne finder et delemne, som hører ind under overemnet
x
x
x
x
Læreren dikterer overemnet
x
x
x
 
Eleverne er med i processen vedrørende valg af overemne      
x
Introduktion af powerpoint
x
     
Brug af powerpoint til fremlæggelsen
x
x
x
x
Eleverne gennemfører en struktureret planlægning af projektarbejdet      
x
Elevernes researcharbejde tager udgangspunkt i faglitteratur
lånt på biblioteket og hentet fra internettet
x
x
x
x
Eleverne udformer
spørgeskemaer og interviewer relevante personer i arbejdet med projektet
 
x
x
x
Eleverne forholder sig kritisk til de fundne oplysninger    
x
x
Eleverne forbereder og deltager aktivt og reflekterende i
vejledningssamtaler med vejlederen løbende gennem processen
x
x
x
x