SFO’s målsætning og handleplan på Haslev Privatskole
 
Forvaltning af eget liv
 
Målsætning
Børnene har mulighed for medbestemmelse og selvbestemmelse i deres fritid. De lærer at være en ansvarlig del af et levende fællesskab, at stå ved egne handlinger og holdninger samt tage konsekvensen af trufne valg. De skal lære at være selvforvaltede gennem åbenhed og nysgerrighed og kende egne styrker for at udvikle selvtillid og selvværd.
 
Handleplan
 • Børnene bestemmer i vidt omfang, hvor i SFO de vil lege og med hvem.
 • Børnene tilbydes aktiviteter, der kan udvikle dem.
 • Ansvarlighed og hjælpsomhed læres gennem pædagogerne som rollemodeller.
 • Pædagogerne hjælper børnene med at fastholde, at deres valg og handlinger har konsekvenser.
 • Vi skaber et miljø, hvor forældre kan motivere deres børn til at deltage i SFOaktiviteter, ved at informere gennem Intra, SFOtabulex og opslagstavle.
 
Respekt
 
Målsætning                        
Give børnene mulighed for at skabe kontakt og knytte venskaber i et trygt miljø. At give medindflydelse, så børnene får et medansvar for positiv udvikling. Give mulighed for at gøre ting af lyst, med respekt for andre. Lære børnene at udvise omsorg, at glæde andre mennesker, vise hensyn og udvikle tolerance over for forskelligheder samt lære dem at løse konflikter på hensigtsmæssig vis.
 
Handleplan
 • Vi skaber et trygt miljø, ved at børnene er tilknyttet en primær pædagog.
 • Aktiviteter sættes i gang, for at børnene kan lære, at støtte, hjælpe og omgås andre.
 • Vi inspirerer og opfordrer børnene til at være med i aktiviteter, vi igangsætter.
 • Vi støtter og hjælper de børn, der har svært ved at tage initiativ.
 • Vi hjælper børnene med at se deres egen rolle i konflikter.
 • Vi hjælper børnene med at konfliktløse ved at mediere mellem dem (pædagogen fungerer som en neutral tredje person).
 • Vi er gode modeller for børnene.
 
Inspiration
 
Målsætning
Vi ønsker at udvikle børnenes fysiske og kreative sider. Vi arbejder på at styrke deres fysiske udfoldelse og deres fantasi, for at inspirere til fysisk velvære og skabende aktivitet. Vi fanger børnenes ideer, bruger dem og skaber tid og rum for fysisk udfoldelse og skabende kreativitet.
 
Handleplan
 • Vi sætter aktiviteter i gang, som giver børnene lyst til at afprøve forskellige materialer og teknikker.
 • Vi sørger for at have et varieret udbud af materialer.
 • Vi introducerer børnene til forskellige medier, fx computer, bøger m.m.
 • Vi tilbyder aktiviteter, der giver mulighed for bevægelse og kreativitet.
 • Vi sørger for at skabe dialog og anden kommunikation, der kan inspirere børnene.
 
Tid til leg
 
Målsætning
Børnene får rum til at lege på egen hånd under gensidig respekt for hinanden. Vi ønsker at give tilstrækkelig plads inde og ude, så der gives inspiration til leg, alene eller sammen med andre.
 
Handleplan
 • Lokaler indrettes så der er plads til fælles lege og fordybelse.
 • Vi har små rum, hvor børnene får mulighed for ar lege i mindre grupper.
 • Vi sørger for at have et varieret udvalg af funktionsdygtigt legetøj og spil.
 • Vi benytter andre af skolens faciliteter, så som idrætssale og boldbaner. m.m.
 
Interesse for udeliv
 
Målsætning
Vi styrker børnenes nysgerrighed og kreativitet for at understøtte mulighederne i udelivets egne rum. Børnene skal lære at færdes i og udforske de udendørs arealer samtidig med, at de skal lære at værne om disse.
 
Handleplan
 • Vi viser, at det er sjovt at være udendørs via forskellige aktiviteter.
 • Vi hjælper børnene med at udvikle de ideer, de får.
 
Den gode hverdag
 
Målsætning
Vi skal være omsorgsfulde og nærværende, så børnene føler tilhørsforhold til andre børn, voksne og de fysiske rammer de tilhører. Vi sørger for at børnene får et hverdagsliv med tryghed til at opsøge voksne og modtage omsorg og hjælp. Forældrene skal være trygge ved at komme i SFO og have tillid til personalet, der samarbejder med forældrene, for at vi tilsammen kan give børnene en god hverdag i SFO.
 
Handleplan
 • Give børnene mulighed for at være sammen med voksne. Se voksne gøre de basale ting, der skal til for at få en god hverdag: Løse konflikter, trøste, grine, irettesætte, rydde op etc.
 • Lave spontane aktiviteter, der opstår hos børn og voksne.
 • Give børnene mulighed for at organisere sig selv i forhold til lege, aktiviteter og samvær med andre.
 • Vi er voksne på en måde, der er værd for børnene at efterligne. Vi skal turde vise os selv og vores følelser.
 • Vi skal skabe en glad hverdag gennem humor ved at være: Sjove, fjollede, ærlige osv.